On the importance of subject cataloguing and information about author afiliation in research libraries in COBISS.SI: the practice of indexing fields 6XX and subfield 70X8
Maja Peteh, Primož Južnič

Celotno besedilo:

PDF

Izvleček v jeziku članka:

Prispevek prinaša nov vpogled v katalogizacijsko prakso v sistemu COBISS.SI, posebej z vidika potreb bibliografskih podatkov za vodenje bibliografij raziskovalcev in raziskovalnih organizacij. V prispevku sta evalvirani dve vsebini katalogizacijske prakse, ki sta neobvezni, a priporočljivi. Raziskava se ukvarja z ugotavljanjem doslednosti vnosa podatka v podpolje 70X8 in analizo obstoječih možnosti za uporabo tega podatka pri pripravi bibliografij raziskovalne organizacije. Uporabljeni so trije metodološki pristopi: a) izvedba in analiza spletnega vprašalnika za knjižničarje (n = 113), zaposlene v visokošolskih in specialnih knjižnicah, o njihovem delu, b) analiza izpolnjevanja podpolja 70X8 (afiliacija avtorja) v bibliografskih zapisih, kreiranih za potrebe bibliografij raziskovalcev v sedemdesetih raziskovalnih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI, in c) analiza beležk podatkov o kreiranih bibliografskih zapisih (n = 401) desetih knjižničarjev bibliografov. Ugotavlja se nedoslednost predmetnega označevanja bibliografskih zapisov in vnosa podatka o zaposlitvi avtorja. Vnos podatka o zaposlitvi avtorja naj bi bil obvezen za zapise, ki jih želi določena ustanova uvrstiti v bibliografijo ustanove, a ga redno vnaša le 1 % knjižničarjev bibliografov, nikoli pa ga ne vnaša 16 % knjižničarjev bibliografov. Predmetne oznake v slovenskem jeziku dosledno vnaša 83 % anketiranih knjižničarjev bibliografov, le 26 % pa jih vnaša tudi v drugem jeziku. Knjižničarji bibliografi povprečno vnesejo 4,5 predmetne oznake v slovenščini in eno v tujem jeziku. Pogosteje vnašajo nekontrolirane predmetne oznake. Zaradi posebnosti slovenskega knjižničnega sistema, ki povezuje vzajemni katalog in informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti (SICRIS), so rezultati uporabni v slovenskem kontekstu in okoljih COBISS. Predmetne oznake v tujem, predvsem angleškem jeziku so dodana vrednost zapisu tudi zaradi vse večjih izmenjav podatkov med COBISS.SI ter vzpostavljenim Nacionalnim portalom odprte znanosti in drugimi zbirkami. Vnos predmetnih oznak sicer ni obvezen, vendar pa gre za pomemben podatek. Kljub temu ni zanemarljiv delež knjižničarjev bibliografov, ki se ne zavedajo pomena tega podatka ali pa ga ne vnašajo zaradi preobremenitve.

Ključne besede v angleščini:

bibliographies of researchers, bibliographies of institutions, COBISS.SI, SICRIS, research libraries, bibliographic data, subject cataloguing, librarians bibliographers

Izvleček v angleščini:

The paper gives a new insight into the cataloguing practice in the COBISS.SI system, primarily regarding the necessity of bibliographic data for the management of bibliographies for researchers and research organisations. The paper evaluates two areas in the cataloguing practice, both of them optional but recommended. The research deals with the consistency of the entry of author affiliation and with the analysis of the existing possibilities of using it in the process of preparing bibliographies for research organisations. Three methodological approaches are used: a) performance and analysis of an online questionnaire for academic and special librarians (n =113) about their work as librarians bibliographers, b) analysis of indexing subfield 70X8 (author affiliation) in bibliographic records, created for the needs of researchers’ bibliographies, in seventy libraries participating in the COBISS.SI system, and c) analysis of the data logs of 401 records created by ten librarians bibliographers. The results show the inconsistency of subject indexing of bibliographic records and of the entry of the author affiliation. The entry of this information should be mandatory for the records that an institution wishes to be included in its bibliography but only 1% of librarians bibliographers regularly enter this information, whereas 16% of librarians bibliographers never enter it; 83% of the librarians bibliographers who answered the questionnaire consistently enter subject headings in Slovenian, only 26% also in other languages. On average they enter between 4.5 subject headings in Slovenian and one in another language. They tend to index uncontrolled subject headings more often. Due to the special nature of the Slovenian library system, which links the shared catalogue and the current research information system (SICRIS), the results are only applicable in the Slovenian context and in the COBISS environment. Subject headings in a foreign language, especially in English, represent an added value to the record because of the increasing data exchange between COBISS.SI and the established portal Open Science Slovenia and other databases. Even though the entry of subject headings is optional, the data is very important. However, the proportion of librarians bibliographers who are not aware of the importance of this information or do not enter it due to work overload is not negligible.

Tipologija:

Objavljeno:

18. 5. 2020
DOI:

Letnik:

Številka:

Leto:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025002
2025002
Share This