Poslovanje s knjižničnim gradivom v okolju COBISS3, V3.0.