Uporabniška izkušnja v COBISS+

PDF

Uporabniška izkušnja postaja vse pomembnejši vidik kakovosti storitev, produktov in tudi bibliografskih informacijskih sistemov. Ker primanjkuje celovitih raziskav uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih, smo v okviru projekta pripravili anketni vprašalnik, ki zajema vse ključne dimenzije in vidike uporabniške izkušnje ter upošteva specifike bibliografskih informacijskih sistemov. Prispevek predstavlja z uporabo tega vprašalnika pridobljene ugotovitve o izkušnji uporabnikov s COBISS+ in o testiranem vprašalniku. Raziskava je bila izvedena v obliki spletne ankete med 15. in 24. 6. 2020, v njej pa je sodelovalo 418 uporabnikov knjižničnega kataloga COBISS+. Rezultati so pokazali, da je bila v povprečju izkušnja sodelujočih uporabnikov pozitivna: ob uporabi sistema so se počutili zadovoljne in sproščene, COBISS+ pa so videli predvsem kot koristen, učinkovit, lahko učljiv, uporaben in praktičen. Pokazale so se tudi nekatere razlike v izkušnji glede na namen uporabe, predhodne izkušnje s sistemom in spol anketiranca. Konsistentnost rezultatov različnih tipov istega vprašanja in tudi vseh treh vsebinskih sklopov nakazuje uporabnost in ustreznost testiranega vprašalnika ter omogoča določene zaključke kljub omejitvam raziskave. Glavna omejitev raziskave je predvsem pridobljeni vzorec, ki v večji meri zajema pogoste in starejše uporabnike COBISS+. Ugotovitve dajejo vpogled v uporabniško izkušnjo v COBISS+ in izhodišča za nadaljnje raziskave, hkrati pa je raziskava omogočila ovrednotenje in nadaljnje izboljšave vprašalnika.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2126003
20. 8. 2021
2126003
Share This