COBIB.SI: increment of bibliographic records in 2018
Ema Dornik

Celotno besedilo:

PDF

Ključne besede v jeziku članka:

Izvleček v jeziku članka:

V članku je predstavljena analiza prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI v letu 2018. V analizo smo vključili podatke, zbrane tekom leta. Poudarek je na bibliografskih podatkih (n = 169.226), predstavljeni so tudi podatki o prirastu normativnih zapisov za osebna imena v bazi CONOR.SI (n = 63.716) in podatki o prevzetih zapisih iz drugih baz podatkov, kot so: WorldCat (OCLC), Register ISSN (International Standard Serial Number), Online katalog Kongresne knjižnice ter Library of Congress Name Authority File (LCNAF). Predstavljena je analiza prirasta bibliografskih zapisov po posameznih mesecih leta 2018 in najproduktivnejši dnevi tega leta. V zadnjem kvartalu leta je bilo kreiranih največ (29,4 %) bibliografskih zapisov, in sicer največ (n = 1.060) v četrtek, 6. decembra 2018. Največ zapisov glede na dan v tednu je bilo kreiranih ob torkih. Po tipu zapisov se nadaljuje večletni trend: največ jih je bilo kreiranih za monografske publikacije (50,2 %) in sestavne dele (38,7 %). Najmanj zapisov je bilo kreiranih v februarju in avgustu. V letu 2018 so zapise prispevali katalogizatorji s 583 uporabniškimi imeni iz 258 knjižnic. S predstavitvijo prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI želimo prikazati obseg dela in hkrati izpostaviti pomembnost katalogizatorjevega dela v sistemu COBISS.

Ključne besede v angleščini:

bibliographic databases, COBIB.SI, cataloguing, annual increment

Izvleček v angleščini:

The article presents the analysis of the annual increment of bibliographic records in COBIB.SI in 2018. The analysis includes data gathered throughout the year. The emphasis lies on bibliographic data (n = 169,226), but also includes data on the increment of authority records for personal names in the CONOR.SI database (n = 63,716) and data on records downloaded from other databases, such as WorldCat (OCLC), ISSN Register (International Standard Serial Number), Library of Congress Online Catalog and the Library of Congress Name Authority File (LCNAF). Included is the analysis of the increment of bibliographic records by months for 2018 and the most productive days of the year. In the last quarter of the year, the most (29.4 %) records were created; the most (n = 1,060) on Thursday, 6 December 2018. The most productive day of the week based on the number of created records is Tuesday. In terms of record type, the trend of the following years continues, as the most records were created for monographs (50.2 %) and component parts (38.7%). The least records were created in February and August. In 2018, cataloguers with 583 usernames from 258 libraries contributed records. Through the presentation of the increment of bibliographic records in COBIB.SI, we would like to present the scope and emphasise the importance of a cataloguer's work within the COBISS system.

Tipologija:

Objavljeno:

3. 12. 2019
DOI:

Letnik:

Številka:

Leto:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1924006
1924006
Share This