Ustvarjanje organizacijskega znanja in ljudje

PDF

V slovenskih podjetjih sta koncepta menedžment popolne kakovosti in preoblikovanje poslovnih procesov (reinženiring) necelovito, pomanjkljivo in preveč tehnično obravnavana, pri čemer je njun cilj povečanje učinkovitosti poslovanja! V podjetjih primanjkuje še koncept učeče se organizacije, ki poudarja povezanost ljudi s poslovnim procesom. Prav tako niso predvidene potrebne spremembe v organizacijski kulturi in vrednotah, kar je pogoj za uspešno uveljavitev vseh treh konceptov! Izzivi današnjega globalnega okolja narekujejo nenehno spreminjanje organizacij. Organizacije se soočajo s pritiski tako iz notranjih kot iz zunan jih okolij. Pri spreminjanju organizacij ni dovolj uporaba namišljene strategije oziroma načina spreminjanja, če se zaposleni ne zavedajo potrebe po spreminjanju in če ne sprejmejo načina spreminjanja. Ljudje morajo namreč poznati sebe in druge tako s socialnega in delovnega vidika kot z drugih vidikov ter dejavnike, ki jim kakor koli pomagajo ali jih ovirajo pri razvoju inovativne organizacije, v kateri so zaposleni gonilno sredstvo za ustvarjanje konkurenčne prednosti. V članku želim poudariti pomen ljudi, učenja in znanja za celotno uspešnost poslovnih organizacij ali podjetij, zlasti tistih, t. i. znanjsko intenzivnih podjetij, katerih poslovanje temelji na znanju in visoki tehnologiji. Prav tako želim v tem kontekstu podati možno rešitev za nastajajoči problem “odhoda možganov” v teh podjetjih.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 2003
/
Share This