Vloga kulturnega konteksta pri nastajanju knjižničnih informacijskih sistemov v mreži COBISS.Net

PDF

Ohranjanje kulturne raznolikosti je enako pomembno kot ohranjanje biološke raznolikosti. Ni države, ki bi jo lahko označili kot kulturno homogeno. Knjižnice so ključnega pomena za sožitje v večkulturnem okolju in za razvijanje medkulturne kompetence. COBISS deluje v regiji, ki ima značilnosti izrazite večkulturnosti in igra aktivno vlogo pri vzpostavljanju medkulturnega dialoga. Izhajajoč iz načel vzajemnosti oz. recipročnosti, strpnosti in solidarnosti upošteva zgodovinski razvoj entitet, enakopravnost jezikov in pisav ter kolektivno vizijo o prihodnosti. Sledi tudi zamisli o konsolidaciji informacij, kot jo je pred desetletji zastavil UNESCO. Mreža COBISS.Net je učinkovita podpora izmenjavi bibliografskih informacij in predstavlja infrastrukturo medkulturnega dialoga.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704206
31. 12. 2007
/
Share This