Informacijska sociologija, ekonomija in informacijska (meta)fizika

PDF

Članek je eden od rezultatov dela v okviru širše naloge Selektivna bibliografija ključnih prispevkov k razvoju informacijske znanosti, s katero se avtorja ukvarjata od leta 1995. Rezultat naloge naj bi bila svojevrstna bibliografska zgodovina informacijske znanosti. Odkrila sta, da je informacijska znanost poleg bibliotekarstva, informacijske tehnologije in informatike, računalniške znanosti ter kognitivne znanosti (psihologije) v močni interakciji tudi z informacijsko sociologijo (in statu nascendi), informacijsko makro- in mikroekonomijo ter informacijsko (meta)fiziko (in statu nascendi). Članek je prispevek k teoretični in metodološki utemeljitvi informacijske sociologije kot morebitne posebne (pod)discipline. Kot rešitev dvopomenskosti pojma informacijska ekonomija (economics of information) avtorja predlagata novi poimenovanji, in sicer: informacijska makroekonomija (information macroeconomics) in informacijska mikroekonomija (information microeconomics). V delu o informacijski (meta)fiziki izhajata iz informacijske fizike Toma Stonierja in poskušata prispevati k uveljavitvi znanosti o fizičnih osnovah informacij. Informacijska fizika bo stroga znanost, ko bomo fizične osnove informacij lahko eksperimentalno preverjali in merili. Najbolj kritičen problem je, da (zaenkrat) še ni naprave za detekcijo in opazovanje infonov kot fizičnih oblik informacij, za katere se domneva, da imajo objektivno realno eksistenco in iz katerih je, poleg materije in energije, sestavljeno vesolje.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0212013
30. 6. 2002
/
Share This