Knjižničarstvo na Madžarskem

S spremembo družbenega sistema so se madžarske knjižnice znašle v novih razmerah in mnoge so prenehale delovati. Z novo knjižnično zakonodajo so bile med drugimi novostmi “javne knjižnice” in “zavodi za knjižnice”, ki imajo strokovno in koordinacijsko vlogo, uvedena pa je bila tudi državna mreža za medknjižnično izposojo, v katero je vključenih 56 velikih knjižnic.

Prispevek k filozofiji knjižničarstva in informacijske znanosti

Prispevek je spodbuda k debati in reševanju pomembnih vprašanj na več tesno povezanih področjih, kot so: prepad med filozofijo informacij in tistimi filozofijami in teorijami, ki so neupravičeno spregledane kljub relevantnosti za področje knjižničarstva in informacijske znanosti; znanje in modrost kot kategoriji informacijske znanosti; profesionalna odgovornost za filozofijo knjižničarstva in informacijske znanosti; povezanost računalništva z drugimi znanostmi kot nova znanstvena paradigma.