Odprta vprašanja in dileme kvantitativnega in kvalitativnega ocenjevanja v znanosti

Prispevek se uvodoma ukvarja z vprašanjem, kdaj in zakaj se je v razvitem znanstvenem okolju pojavila zahteva, da se poleg tradicionalnih kolegialnih ocenjevanj v znanosti uveljavi sistem kvantitativnega (bibliometričnega) spremljanja znanosti. Avtorja skušata prikazati stanje in trende razvoja na področju kvantitativnih in kvalitativnih ocenjevanj znanstvenih rezultatov danes in v prihodnje.

Znanstvenoraziskovalno in raziskovalnorazvojno delo v Bosni in Hercegovini s posebnim ozirom na pomen in vlogo univerzitetnih knjižnic

Desetletje po vojni sta znanost in visoko šolstvo v BiH v zelo kritičnem stanju, kar je ugotovila tudi posebna ekspertna skupina Unesco, ki je o tem pripravila poseben dokument. To je vzpodbudilo pripravo “Strategije znanstveno-tehnološkega razvoja BiH”, ki predstavlja premik v pozitivni smeri.

R&R V JVE

Raziskave in razvoj v Jugovzhodni Evropi: Čeznacionalna primerjalna študija za Albanijo, BiH, Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo, Romunijo ter Srbijo in Črno goro.

Sestanek delovne skupine ERA IST

Tempusov projekt JEP 16059/2001 Izgradnja kooperativne knjižnične mreže visokošolskih knjižnic v Srbiji bo mrežo univerzitetnih in fakultetnih knjižnic organiziral v enoten sistem, ki bo zagotavljal boljše pogoje za izmenjavo podatkov, racionalno nabavo v knjižnicah in boljši dostop do publikacij znotraj in zunaj Srbije.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: