Organizacija nacionalnog COBISS centra u Srbiji – VBS Centra

PDF

Virtuelna biblioteka Srbije je povezan sistem biblioteka članica koje aktivno učestvuju u radu sistema. Ključnu ulogu u njemu od početka imali su, uz Narudnu biblioteku Srbije, Biblioteka Matice srpske, Univerzitetska biblioteka u Beogradu i Jugoslovenski bibliografski informacijski institut. VBS centar je jedan od sektora Narodne biblioteke Srbije i ima sledeča odelenja: redakcija uzajamne baze, održavanje sistema, helpdesk, matično odeljenje i obrazovni centar. VBS bazira na uzajamnom katalogu COBIB.SR koji aktivno kreira 700 licenciranih katalogizatora u 112 biblioteka. Prelazak na COBISS3 platformu ne može se pouzdano predvideti pre svega zbog nestabilne finansijske situacije.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904186
31. 12. 2009
Share This